W dniu 25 sierpnia 2022 r. została zawarta umowa partnerska pomiędzy Województwem Małopolskim- Grantodawcą, a Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładem Opieki Zdrowotnej w Bochni z siedzibą ul. Floris 16, 32-700 Bochnia- Grantobiorcą na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Medyczny 3” planowanego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie, typ projektu H.

W ramach tego projektu SPMZOZ w Bochni dla zapewnienia świadczeń zdrowotnych w trakcie pandemii pozwalające na ochronę zdrowia, zachowania życia oraz zwiększenia bezpieczeństwa personelu doposaży:

  1. Stanowiska pracy personelu medycznego oraz pozostałych pracowników placówki w środki ochrony indywidualnej ( kombinezony ochronne, maseczki jednorazowe, rękawiczki jednorazowe, filtry do spirometru).
  2. W środki do dezynfekcji sprzętu i pomieszczeń ( autoklaw, lampy bakteriobójcze, pojemniki i worki na odpady, środki dezynfekcyjne, czujniki do automatycznego pomiaru temperatury).
  3. W niezbędny sprzęt medyczny ( aparaty do EKG, aparaty do mierzenia ciśnienia)

Okres realizacji projektu od 1 lipca 2022 r. ( data publikacji na stronie Grantodawcy Listy Rankingowej) do 31 października 2022 r.

Całkowite koszty kwalifikowane projektu: 95 988,24 złotych, w tym:

  • Kwota dofinansowania dla SPMZOZ w Bochni: 81 590.00 złotych
  • Wkład własny SPMZOZ w Bochni: 14 398,24 złotych