Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców – eWUŚ to elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ, powiązany z Centralnym Wykazem Ubezpieczonych (CWU).

Od 1 stycznia 2013 r. każdy może potwierdzić swoje prawo do świadczeń – w szpitalu, przychodni, czy w gabinecie lekarza, bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów.

Jak potwierdzić swoją tożsamość ?

Wystarczy numer PESEL oraz dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).

W przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do ukończenia 18 roku życia aktualną legitymację szkolną.

Co jeżeli eWUŚ nie potwierdza uprawnień ?

Jeżeli w rejestracji otrzymasz informację, że NFZ nie potwierdził Twoich uprawnień do świadczeń, a wiesz, że masz do nich prawo możesz je potwierdzić za pomocą dokumentów papierowych, np.:

  • zaświadczeniem z zakładu pracy
  • legitymacją emeryta lub rencisty
  • aktualnym zgłoszeniem do ubezpieczenia zdrowotnego

Jeżeli nie masz przy sobie takiego dokumentu, możesz złożyć oświadczenie o Twoim prawie do świadczeń, które musi zawierać: imię i nazwisko pacjenta, adres zamieszkania, podstawę prawną do świadczeń, np. zawarta umowa o pracę, emerytura, numer PESEL, rodzaj dokumentu, którym potwierdziłeś swoją tożsamość u lekarza.

Wzór oświadczenia o prawie do świadczeń

Wzór oświadczenia dostępny jest także w każdym Sekretariacie lub Rejestracji.

Nie wymaga weryfikacji w systemie e-WUŚ…

Pacjent, któremu mają być udzielone świadczenia, a który ma do nich prawo na podstawie tzw. przepisów o koordynacji, potwierdzi prawo do świadczeń decyzją wydaną przez wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta) na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Rodzicu pamiętaj to ważne!

Jeżeli Twoje dziecko nie ukończyło 3 miesiąca życia i nie ma jeszcze nadanego numeru PESEL, przychodząc z nim do lekarza, powinieneś podać w rejestracji swój PESEL.

Twój numer PESEL to klucz do weryfikacji Twoich uprawnień

Pamiętaj że dzięki niemu lekarz będzie mógł sprawdzić elektronicznie w systemie NFZ, czy masz aktualne prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, czy będzie mógł wypisać Ci bez obaw refundowaną receptę lub skierować na badania. Dlatego zapamiętaj swój PESEL albo miej przy sobie dokument z tym numerem. Podając swój numer PESEL w rejestracji, a w ciągu kilku chwil Ty i Twój lekarz będziecie mieli pewność, że NFZ sfinansuje Twoje leczenie.