Bochnia, dnia 04.01.2022

 

Kierownik Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni, ul Floris 16, poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: Referent ds statystyki.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w  sekretariacie Przychodni, ul. Floris 16, 32-700 Bochnia lub przesyłać na adres:  sekretariat@spmzozwbochni.pl. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 14 615 36 00 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.00

1.  Obowiązki na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych celem ich przedłożenia w NFZ lub innym podmiotom, w których zakres wchodzi wykonywanie świadczeń przez Zakład lub na rzecz Zakładu.
 • Prawidłowe i terminowe sporządzanie dla NFZ miesięcznych zestawień i rozliczeń z udzielonych Świadczeń dla pacjentów ubezpieczonych w poradni POZ, AOS i Rehabilitacji zgodnie z zawartymi umowami ( forma elektroniczna ).
 • Prawidłowe i terminowe rozliczanie umów dotyczących programów profilaktyki zdrowotnej.
 • Prowadzenie okresowych sprawozdań ( miesięcznie, kwartalnie, rocznie ) z wykonanych świadczeń zdrowotnych oraz innych informacji przewidzianych umowami, opracowuje i analizuje przychody za świadczenia usługi medycznej.
 • Wprowadzanie i aktualizowanie danych wymaganych przez NFZ przy realizacji umów.
 • Prawidłowe wystawianie faktur za wykonane usługi medyczne w terminach wynikających z umów.
 • Prowadzenie merytorycznej kontroli faktur i rachunków za wykonane badania w innych Zakładach Opieki Zdrowotnej oraz sprawdzanie ilości usług sprzedanych i potwierdzenie dla Działu Księgowego w celu prawidłowego naliczania wynagrodzenia dla lekarzy, z którymi podpisano umowy cywilnoprawne.
 • Prowadzenie i aktualizowanie list pacjentów zadeklarowanych do personelu medycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami NFZ.
 • Przygotowanie zestawień i informacji na posiedzenie Rady Społecznej oraz na potrzeby kontroli wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Prawidłowe przechowywanie i archiwizowanie dokumentów z powierzonego odcinka pracy.
 • Znajomość programu mMedica.

2. W związku z podstawowymi obowiązkami wymienionymi w ust.1 pracownik obowiązany jest w szczególności:

 • Dążyć do uzyskania w pracy jak najlepszych wyników i przejawiać w tym celu odpowiednią inicjatywę.
 • Przestrzegać regulaminu pracy i innych zasad postępowania w procesie pracy oraz ustalonego czasu pracy.
 • Wykonywać pracę i polecenia przełożonych w sposób zgodny z prawem, optymalnie wykorzystując do tego dostępne mu środki pracy, wiedzę i doświadczenie zawodowe, oraz zasady racjonalnego w szczególności ekonomicznego działania.
 • Znać przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy dotyczące prawa pracy i przestrzegać je w procesie pracy, brać udział w szkoleniach, instruktażach i sprawozdaniach z tego zakresu oraz stosować się do poleceń przełożonych w tym zakresie.
 • Dbać o należyty stan środków pracy i innego mienia pracodawcy oraz ład i porządek w miejscu pracy, zgłaszać przełożonym uwagi w tym zakresie.
 • Używać środków pracy zgodnie z ich przeznaczeniem wyłącznie do wykorzystania zadań.