W celu realizacji prawa pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych SPMZOZ w Bochni udostępnia dokumentację medyczną w sposób i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U z 2020 r. poz. 849). Zgodnie z Art. 28 w/w. ustawy SPMZOZ w Bochni udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie pisemnie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta prawo do wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

Formy udostępniania dokumentacji:
  • do wglądu w siedzibie SPM ZOZ w Bochni
  • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii
  • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.
Cennik
  • Cena za sporządzenie kserokopii jednej strony dokumentacji medycznej wynosi 0,40 zł. brutto
  • Cena za sporządzenie uwierzytelnionej kserokopii jednej strony dokumentacji medycznej wynosi 0,40 zł. brutto
  • Cena odpisu i wyciągu jednej strony dokumentacji medycznej wynosi …… zł. brutto
Wniosek o udostępnienie dokumentacji

Aby uzyskać wyciąg, odpis lub kserokopię dokumentacji medycznej należy złożyć pisemny wniosek w rejestracji ogólnej, rejestracji stomatologicznej lub w rejestracji do Laboratorium.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. nr 252, POZ.1697 ze zm.), wyniki badań diagnostycznych są dokumentem medycznym i ich oryginały powinny być dołączone do historii zdrowia i choroby pacjenta.

Pobierz wzór wniosku

Druk stosownego wniosku jest także dostępny w każdej rejestracji, sekretariacie.