Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony promocyjnej  http://test.tomlot.eu  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do j.w.

Dane teleadresowe:

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni

Telefony:

 • Tel./fax sekretariat: 14 611 63 11, 14 615 36 28
 • Centrala: 14 611 70 28, 14 615 36 00
 • Rejestracja:  Poradnia ogólna/Poradnia stomatologiczna/Poradnie specjalistyczne: 14 615 36 59, 14 615 36 31, 14 615 36 37
 • Rejestracja: Poradnia dziecięca:14 611 80 31, 14 615 36 23, 14 615 36 66

E-mail: sekretariat@spmzozwbochni.pl
Adres korespondencyjny: ul. Floris 16, 32-700 Bochnia

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-13

Strona internetowa SPM ZOZ w Bochni jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
 • brak wideo- tłumacza języka migowego 
 • zamieszczone na stronie dokumenty mogą być załączone w postaci skanów

Ułatwienia na stronie internetowej

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami::

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • mapa strony
 • zwiększanie kursora
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-01-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Katarzyna Gondek

E-mail: gondek.katarzyna@spmzozwbochni.pl

Telefon: 14 615 36 51 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej)

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko
 • swoje dane kontaktowe( np. numer telefonu, mail)
 • dokładny adres strony internetowej , na której jest niedostępny element lub treść
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeśli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeśli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Dostępność architektoniczna

Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni:

 • przy ul. Floris 16
 • przy ul. Jakubowskiego 6

Budynek Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni znajduje się  przy ul. Floris 16

Do budynku prowadzą trzy wejścia główne:

– wejście od ulicy Floris (nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych) gdzie prowadzą schody na parter (poziom 0)- tam znajduje się Dział rehabilitacji i pracownia RTG  oraz piętra (I-III)

– wejście od ul. Gazaris (z tyłu budynku) gdzie znajduje się winda pionowa (I-III) oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Obok windy pionowej znajduje się wejście do Działu rehabilitacji dostosowane dla osób niepełnosprawnych przez którą można również przejść do pracowni RTG .

– wejście od strony parkingu (z boku przychodni) które prowadzi do Poradni Dziecięcej (jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych)

 

Poziom 0:

 • Dział Rehabilitacji: jest zmiana poziomu podłogi o niewielkim kącie nachylenia (podjazd bez schodów)
 • Pracownia RTG znajduje się na jednym poziomie

 

I piętro:

 • Gabinet zabiegowo – diagnostyczny
 • Laboratorium analityczne
 • Punkt pobrań
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia Chorób płuc
 • 2 Toalety ( 1 dostosowana dla osób niepełnosprawnych)

 

Wszystkie pomieszczenia znajdują się na jednym poziomie bez zmiany poziomu podłogi.

II piętro:

 • Rejestracja ogólna (1 stanowisko dostosowane dla osób na wózkach inwalidzkich)
 • Poradnia Lekarzy POZ
 • Poradnie specjalistyczne
 • Pracownia USG
 • 2 Toalety ( 1 dostosowana dla osób niepełnosprawnych)

 

Wszystkie pomieszczenia znajdują się na jednym poziomie bez zmiany poziomu podłogi.

III piętro:

 • 1 Gabinet Lekarza POZ
 • Poradnia Diabetologiczna
 • Poradnia Medycyny Pracy
 • Poradnia Pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej
 • Poradnia Położnej środowiskowo – rodzinnej
 • Poradnia Stomatologiczna
 • Kierownik Zakładu
 • Kierownik administracyjno – gospodarczy
 • Kadry
 • Księgowość

Wszystkie pomieszczenia znajdują się na jednym poziomie bez zmiany poziomu podłogi.

 

Poradnia Dziecięca podzielona jest na 2 strony:

strona dla Dzieci Chorych:

 • Gabinety lekarskie
 • Gabinet zabiegowy
 • Izolatka
 • Toaleta (dostosowana dla osób niepełnosprawnych)

– strona dla Dzieci Zdrowych:

 • Gabinety lekarskie
 • Gabinet przygotowawczy
 • Punkt szczepień
 • Toaleta (dostosowana dla osób niepełnosprawnych)

 

Wszystkie pomieszczenia znajdują się na jednym poziomie bez zmiany poziomu podłogi.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

W Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładzie Opieki Zdrowotnym nie ma oznaczeń w alfabecie brajla i oznakowań kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych
i słabowidzących. Drogi ewakuacyjne są odpowiednio oznakowane. Schody w Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładzie Opieki Zdrowotnym są oznakowane – informując o pierwszym
i ostatnim stopniu.

 Filia Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni znajduje się  przy ul. Jakubowskiego Blok nr 6/1

Do Poradni prowadzi jedno wejście główne od strony ul. Jakubowskiego

W poradni znajdują się następujące pomieszczenia:

 • Gabinet Lekarza POZ
 • Gabinet zabiegowy z punktem pobrań
 • 2 Toalety (1 przeznaczona dla Pacjentów)

Pomieszczenia nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.