Nazwa projektu grantowego:

Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”)

Jesteśmy Grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich.
Nasza placówka otrzymała Grant na rozbudowę systemu gabinetowego oraz zakup sprzętu teleinformatycznego, które umożliwiają tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenia e-usług.
Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.
Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 99 589 028,57 zł.
Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ w zakresie świadczenia e-usług, integracji z systemem e-zdrowia oraz usprawnienie udzielania świadczeń.
Więcej informacji o projekcie na stronie: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1029-e_uslugi_poz.html
Jak należy zgłaszać nieprawidłowości?
Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.
Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.
W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:
– skorzystać z formularza lub
– wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl
Więcej informacji na ten temat: przejdź na stronę programu Infrastruktura i Środowisko.

Nazwa projektu grantowego:

      ” Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Projekt medyczny 3.

Wsparcie grantowe placówek POZ”

W dniu 25 sierpnia 2022 r. została zawarta umowa partnerska pomiędzy Województwem Małopolskim- Grantodawcą, a Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładem Opieki Zdrowotnej w Bochni z siedzibą ul. Floris 16, 32-700 Bochnia- Grantobiorcą na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Medyczny 3” planowanego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie, typ projektu H.

W ramach tego projektu SPMZOZ w Bochni dla zapewnienia świadczeń zdrowotnych w trakcie pandemii pozwalające na ochronę zdrowia, zachowania życia oraz zwiększenia bezpieczeństwa personelu doposaży:

  1. Stanowiska pracy personelu medycznego oraz pozostałych pracowników placówki w środki ochrony indywidualnej ( kombinezony ochronne, maseczki jednorazowe, rękawiczki jednorazowe, filtry do spirometru).
  2. W środki do dezynfekcji sprzętu i pomieszczeń ( autoklaw, lampy bakteriobójcze, pojemniki i worki na odpady, środki dezynfekcyjne, czujniki do automatycznego pomiaru temperatury).
  3. W niezbędny sprzęt medyczny ( aparaty do EKG, aparaty do mierzenia ciśnienia)

Okres realizacji projektu od 1 lipca 2022 r. ( data publikacji na stronie Grantodawcy Listy Rankingowej) do 31 października 2022 r.

Całkowite koszty kwalifikowane projektu: 95 988,24 złotych, w tym:

  • Kwota dofinansowania dla SPMZOZ w Bochni: 81 590.00 złotych
  • Wkład własny SPMZOZ w Bochni: 14 398,24 złotych