Regulamin Zamówień Publicznych SPM ZOZ w Bochni 
13/ZP/ZO/SPMZOZ/202224.11.2022r.Dostawa szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni, ul. Floris 16
OGŁOSZENIE
WARUNKI ZAMÓWIENIA - WZ -
ZAŁ. Nr 1 do WZ - FORM. ASORT-CEN
ZAŁ. Nr 2 do WZ - OSWIADCZENIE
ZAŁ. Nr 3 do WZ - PROJEKT UMOWY
ZAŁ. Nr 4 do WZ - OŚW. dot. DOPUSZCZ. do obrotu
WYJAŚNIENIA I do WZ
06.12.2022r. godz.10:00OTWARCIE OFERT — INTERNET
INFO O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
08/ZP/ZO/SPMZOZ/202214.06.2022r.Dostawa produktów jednorazowego użytku dla SPM ZOZ w Bochni
OGŁOSZENIE
PRZELICZENIE do ZAŁ. Nr 1 do WZ
WARUNKI ZAMÓWIENIA - WZ -
ZAŁ. Nr 1 - FORMUL. ASORT-CEN
ZAŁ. Nr 2 - OŚWIADCZENIE
ZAŁ. Nr 3 - PROJEKT UMOWY
ODPOWIEDŹ NA PYTANIA
27.06.2022r godz. 10:00INFO O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
01/ZP/ZO/SPMZOZ/202202.03.2022 r.Zabudowanie ściennych urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach Poradni Dziecięcej oraz Poradni Rehabilitacyjnej w SPM ZOZ w Bochni ul. Floris 16

Ogłoszenie

Warunki Zamówienia
Zał. Nr 1 do WZ FORMULARZ ASORT-CENOWY
Zał. Nr 2 do WZ OŚWIADCZENIE
ZAŁ. Nr 3 do WZ - PROJEKT UMOWY
Plan Poradni Dziecięcej
Plan Poradni Rehabilitacyjnej
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi
14.03.2022r. godz.10:00ZAWIAD. ROZSTRZ. POSTEPOWANIA -Inter
15/ZP/L/SPMZOZ/202120.12.2021r.OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ŚRODKA TRWAŁEGO
Kierownik Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni

ogłasza sprzedaż środka trwałego –
rejestratora rozmów telefonicznych FonTel PRI.
Oznaczenie sprawy: 15/ZP/L/SPMZOZ/2021
1. Nazwa i siedziba Sprzedawcy:
Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni
32-700 Bochnia ul. Floris 16 tel. 14 615 36 28
2. Miejsce i termin składania oferty:
Oferty należy składać w terminie do 10 stycznia 2022 r. do godz. 10:00. w
siedzibie SPMZOZ w Bochni 32- 700 Bochnia ul. Floris 16 – Sekretariat ( III-e
piętro pok 39 ) wzgl. przesłać poczta elektroniczną na adres: spmzoz@bochnia.pl.
3. Miejsce, w którym można obejrzeć sprzedawany przedmiot trwały ( po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – 14 615 36 44:
Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni 32-700 Bochnia
ul. Floris 16 III – ie piętro pok. 48
4. Parametry rejestratora w załączeniu.
5. Cena : 7 600 zł brutto z możliwością negocjacji.
6. Oferta powinna zawierać:
• Oferowaną cenę netto i brutto oraz sposób jej zapłaty
• Dane oferenta (imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub
siedziby, nr dowodu osobistego oraz NIP lub Pesel )
• Oświadczenie, że oferent przyjmuje warunki postępowania bez zastrzeżeń
7. Ogłoszenie o sprzedaży oraz wybór najkorzystniejszej oferty bądź brak wyboru oferenta zostanie ogłoszony na stronie internetowej po adresem www.przychodnia-floris.pl w zakładce przetargi
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wykonania wyboru oferty bez podania przyczyny
9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 14 615 36 44 w godz. 10:00 - 12:00
10. Kryterium wyboru oferty będzie oferowana cena. Przedmiot przetargu nabędzie oferent, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę
11. Przekazanie środka trwałego wraz z dokumentami nastąpi po zawiadomieniu o przyjęciu oferty oraz uiszczeniu na konto 65 1090 2053 0000 0001 4719 0724 należytej opłaty wynikającej ze złożonej oferty, w terminie 7 dni od dnia poinformowania oferenta. Dopuszcza się możliwość płatności gotówką w kasie SPMZOZ w dniu przekazania.

Bochnia, dnia 20 grudnia 2021r.

Kierownik SPMZOZ w Bochni

lek. dent. Agnieszka KUBAS


ZAŁ. do OGŁOSZENIA SPRZEDAŻY Fon
10.01.2022r. godz.10:00Protokół likwidacji- brak ofert
07/ZP/ZO/SPMZOZ/202108.06.2021r.Procedura postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy pn. Dostawa produktów jednorazowego dla SPMZOZ w Bochni
22.06.2021. godz. 10:00Informacja o wyborze oferty
15/ZP/K/SPMZOZ/202011.12.2020r.Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie wykonywania badań diagnostycznych dla pacjentów SPMZOZ w Bochni

22.12.2020. godz. 10:00Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu
14/ZP/SPMZOZ/202023.11.2020r.Dostawa odczynników do badań biochemicznych do analizatora biochemicznego VITROS 250
3.12.2020. godz. 10:00
07/ZP/SPMZOZ/202009.11.2020r.Zakup i dostawa szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
24.11.2020. godz. 10:00
05/ZP/SPMZOZ/202012.08.2020r.Dostawa materiałów i wyrobów stomatologicznych i protetycznych
Ogłoszenie
Formularz zał.1.
Formularz przeliczeniowy do zał.1.
Oświadczenie zał.2.
Projekt umowy zał.3.
Warunki postępowania
UWAGA ZMIANA TERMINU (inf1)
Pytania i odpowiedzi (inf2)
Aktualny formularz przeliczeniowy do zał. nr 1a
Aktualny formularz asortymentowy zał.1.

1.09.2020. godz. 10:00Wybór najbardziej korzystnej oferty
04/ZP/SPMZOZ/202012.06.2020r.Dostawa produktów jednorazowego użytku dla SPMZOZ w Bochni
Ogłoszenie
Formularz zał.1.
Formularz przeliczeniowy do zał.1.
Oświadczenie zał.2.
Projekt umowy zał.3.
Warunki postępowania
Pytania i odpowiedzi
24.06.2020. godz. 10:00Wybór najbardziej korzystnej oferty

Nr sprawyData publikacjiOgłoszenieData zakończeniaWyniki
06/ZP/SPMZOZ/2019 17.07.2019r.Dostawa materiałów i wyrobów stomatologicznych oraz protetycznych
Ogłoszenie
Warunki postępowania
Zał. Nr 1 - Formularz asortymentowo - cenowy
Formulatz przeliczeniowy do zał. nr 1
Zał. Nr 2 - Oświadczenie
Zał. Nr 3 - Projekt umowy
Informacja o zapytaniach
Pytania i odpowiedzi (1)
Formularz asortymentowo-cenowy poprawiony
Pytania i odpowiedzi (2)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
01.08.2019. godz. 10:00
04/ZP/SPMZOZ/20194.06.2019r.Dostawa produktów jednorazowego użytku
Ogłoszenie
Warunki postępowania - zmiana
Zał. Nr 1 - Formularz asortymentowo - cenowy
Formulatz przeliczeniowy do zał. nr 1
Zał. Nr 2 - Oświadczenie
Zał. Nr 3 - Projekt umowy
Pytania i odpowiedzi(1)

24.06.2019. godz. 10:00Zawiadomienie o wyborze oferty
02/ZP/SPMZOZ/201929.04.2019r.Dostawa produktów do Laboratorium Analitycznego SPMZOZ w Bochni
Ogłoszenie
Warunki postępowania
ZAŁ Nr 1 - Formularz asortymentowo - cenowy (.pdf)
ZAŁ Nr 1 - Formularz asortymentowo - cenowy (.doc)
ZAŁ Nr 2 - Oświadczenie
ZAŁ Nr 3 - Projekt umowy
Pytania i odpowiedzi (1)
Zawiadomienie o wyborze oferty
01/ZP/SPMZOZ/20191.03.2019r.Modernizacja istniejących pomieszczeń sanitarnych z adaptacją toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku SPMZOZ w Bochni.
Ogłoszenie
WARUNKI ZAMÓWIENIA - WZ
ZAŁ Nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁ Nr 2 - OŚWIADCZ O SPEŁN. WAR
ZAŁ Nr 3 - PROJEKT UMOWY
ZAŁ Nr 4 - PRZEDMIARY ROBÓT
ZAŁ Nr 5 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZAŁ Nr 6 - ARANŻACJA Parter
ZAŁ Nr 7 - ARANŻACJA Piętro1
ZAŁ Nr 8 - ARANŻACJA Piętro2
ZAŁ NR 9 - OPIS ARANŻACJI wnętrza
ZAŁ Nr 10 - EKSPERTYZA TECHNICZNA
ZAŁ Nr 11 - CZ. ELEKTRYCZNA - RYS - E1
ZAŁ Nr 12 - CZ. ELEKTRYCZNA - RYS - E2
ZAŁ Nr 13 - CZ. ELEKTRYCZNA - RYS - E3
ZAŁ Nr 14 - CZ. ELEKTRYCZNA - OPIS TECHN
ZAŁ Nr 15 - INS. WOD-KAN - OPIS TECHN
ZAŁ Nr 16 - INS. WOD-KAN - RYS. S1
ZAŁ Nr 17 - INS. WOD-KAN - RYS. S2
ZAŁ Nr 18 - INS. WOD-KAN - RYS. S3
ZAŁ Nr 19 - INS. WOD-KAN - RYS. S4
ZAŁ Nr 20 - INS. WOD-KAN - RYS. S5
ZAŁ Nr 21 - CZ. INS. WOD-KAN - POMPA
15.03.2019 godz. 10:00Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania
15 /ZP/SPMZOZ/20185.11.2018r.Zakup i dostawa szczepionek dla SPMZOZ w Bochni
Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik Nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik Nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków ( art. 22 ust. 1 ustawy )
Załącznik Nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu (art. 24 ust. 1 ustawy)
Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 5 – Oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu
Załącznik Nr 6 – Oświadczenie o terminie przydatności stosowania
Załącznik Nr 7 – Projekt umowy
Informacja z otwarcia ofert w dniu 19-11-2018r. godz. 10:15
Zawiadomienie o wyborze oferty
08/ZO/201820.06.2018r.Dostawa produktów stomatologicznych i protetycznych dla SPMZOZ w Bochni
Ogłoszenie
ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
05/ZO/201722.11.2017r.Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie badań diagnostycznych: mikrobiologicznych i laboratoryjnych
Ogłoszenie
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Zał. Nr 1 - Formularz ofertowy
Zał. Nr 2 - Formularz asort. cenowy (1)
Zał. Nr 3 - Formularz asort. cenowy (2)
Zał. Nr 4 - Oświadczenie
Zał. Nr 5 - Projekt umowy
1.12.2017r. godz. 10:00
04/ZO/201712.05.2017r.Zapytanie ofertowe na dostawę produktów jednorazowego użytku
Ogłoszenie
Zaproszenie - warunki postępowania
ZAŁ. Nr 1 - Formularz asortymentowo - cenowy
ZAŁ. Nr 2 - Oświadczenie
ZAŁ. Nr 3 - Projekt umowy
Pytania i odpowiedzi
26.05.2017r. godz. 10:005.06.2017r.
ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
03/ZO/201710.04.2017r.Dostawa produktów do Laboratorium Analitycznego SPMZOZ w Bochni
OGŁOSZENIE
Załącznik Nr 1 do WZ - FORMULARZ ASORT-CEN
Załącznik Nr 2 do WZ - OŚWIADCZENIE
Załącznik Nr 3 do WZ - PROJEKT UMOWY
ZAPROSZENIE - WARUNKI POSTĘPOWANIA
18.04.2017
INFORMACJA - I
INFORMACJA II
FORMULARZ ASORT-CEN - Zał. Nr 1a
OŚWIADCZENIE Zał. Nr 2

20.04.2017r. godz 15.0028.04.2017r.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
14/ZP/SPMZOZ/201606.11.2016r.Zakup i dostawa szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni.
Przetarg nieograniczony. Ogłoszenie zamieszczono w BZP pod nr 337143-2016.
Ogloszenie
SIWZ
ZAŁ. Nr 1 do SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁ. Nr 2 do SIWZ OŚW. dot. art. 22 ust. 1
ZAŁ. Nr 3 do SIWZ OŚW. dot. art. 24 ust. 1
ZAŁ. Nr 4 do SIWZ OŚW. dot. GRUPA KAPITAŁ.
ZAŁ. Nr 5 do SIWZ OŚW. dot. DOPUSZCZ. do obrotu
ZAŁ. Nr 6 do SIWZ OŚW. dot. PRZYDATNOSCI
ZAŁ. Nr 7 do SIWZ PROJEKT UMOWY
21.11.2016r. godz. 10.0024.11.2016r.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
21.11.2016r.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
13/ZP/2016r.15.09.2016r.Dostawa odczynników do badań immunologicznych do analizatora immunologicznego VIDAS PC będącego w użytkowaniu Zamawiającego wraz z materiałami kontrolnymi i eksploatacyjnymi dla SPMZOZ w Bochni.
Przetarg nieograniczony - oznaczenie sprawy: 13/ZP/2016r.
Ogłoszenie zamieszczono w BZP pod nr 309214-2016.
OFERTA
OGŁOSZENIE
X SIWZ
WYJAŚNIENIA do SIWZ I
ZAŁ Nr 1 do SIWZ - FORM. ASORTYMENT.-CENOWY
ZAŁ. Nr 2 do SIWZ - WSTEPNE OŚW. WYKON.
ZAŁ. Nr 3 do SIWZ - OŚWIAD. PRZYN do GR. KAPIT.
ZAŁ. Nr 4 do SIWZ - UZASADN. DOKUMENT. TAJEMNICA
ZAŁ. Nr 5 do SIWZ - PROJEKT UMOWY
ZAŁ. Nr 6 do SIWZ - OŚWIADCZENIE o przydatności
23.09.16 OTWARCIE OFERT — INTERNET
23.09.2016r. godz. 12.0028.09.2016r.
WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
12/ZP/SPMZOZ/201616.06.2016r.Przetarg na dostawę  odczynników do badań biochemicznych do analizatora biochemicznego VITROS 250 będącego w użytkowaniu Zamawiającego wraz z materiałami kontrolnymi i eksploatacyjnymi.
OGŁOSZENIE
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ OŚWIADCZ. dot. art. 24 ust. 1 i 2.d…
ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ OŚWIAD. dot. art. 24 ust. 2 pkt. 5 …
ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot. art. 22 ust. 1
ZAŁĄCZNIK Nr 6 do SIWZ OŚWIAD. o wyr. nie skalsyfik.
ZAŁĄCZNIK Nr 7 do SIWZ OŚWIADCZENIE o przydatności
ZAŁĄCZNIK Nr 8 do SIWZ OŚWIADCZENIE dot. dopuszczenia do o…
ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ PROJEKT UMOWY

23.06.2016r. WYJAŚNIENIA I
27.06.2016r. godz.10.0028.06.2016r.
WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
07/ZO/2016 21.04.2016r.Postępowanie w trybie zapytania ofertowego pn. "Dostawa sprzętu okulistycznego dla SPMZOZ w Bochni", oznaczenie sprawy: Nr 07/ZO/2016. Zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Dokumenty związane z postępowaniem do pobrania poniżej, a także dostępne w Sekretariacie SPMZOZ.
ZAPROSZENIE-ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAL. Nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY
ZAL. Nr 2 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZAL. Nr 3 - PROJEKT UMOWY

28.04.2016r. ZAWIADOMIENIE O DOKONANYCH ZMIANACH
06.05.2016r.08.05.2016r.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
06/ZO/2016.21.04.2016r.
Postępowanie w trybie zapytania ofertowego pn. "Dostawa produktów stomatologicznych dla SPMZOZ w Bochni", oznaczenie sprawy: Nr 06/ZO/2016. Zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Dokumenty związane z postępowaniem do pobrania poniżej, a także dostępne w Sekretariacie SPMZOZ.
ZAPROSZENIE - WARUNKI POSTĘPOWANIA
PROJEKT UMOWY - Zał. Nr 3
OŚWIADCZENIE Zał. Nr 2
FORMULARZ ASORT-CENOWY - Zał. Nr 1
06.05.2016r.12.05.2016r.
ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIECIU POSTĘPOWANIA
05/ZO/201614.04.2016r.Postępowanie w trybie zapytania ofertowego pn. "Dostawa produktów jednorazowego użytku dla SPMZOZ w Bochni", oznaczenie sprawy: Nr 05/ZO/2016 .Zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Dokumenty związane z postępowaniem do pobrania poniżej a także dostępne w Sekretariacie SPMZOZ.
ZAPROSZENIE - WARUNKI POSTĘPOWANIA
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
PROJEKT UMOWY

22.04.2016 ZAWIADOMIENIE O DOKONANYCH ZMIANACH
25.04.2016 INFORMACJA DOT. UDZIELONYCH ODPOWIEDZI NA OTRZYMANE PYTANIA DOT. ZAPYTANIA OFERTOWEGO
27.04.2016r. godz. 15.0005.05.2016r.
ZAWIAD. O ROZSTRZYGN. POSTEPOWANIA
04/ZO/201624.03.2016r.Postępowanie w trybie zapytania ofertowego pn. "Dostawa produktów do Laboratorium Analitycznego SPMZOZ w Bochni", oznaczenie sprawy: Nr 04/ZO/2016.
Zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Dokumenty związane z postępowaniem do pobrania poniżej a także dostępne w Sekretariacie SPMZOZ .
PROJEKT UMOWY - Zał. Nr 3
OŚWIADCZENIE Zał. Nr 2
FORMULARZ ASORT-CEN - Zał. Nr 1
ZAPROSZENIE - WARUNKI POSTĘPOWANIA
31/03/2016 INFORMACJA dotycząca udzielonych odpowiedzi na otrzymane pytania dotyczące Zapytania Ofertowego na dostawę produktów do Laboratorium Analitycznego.
05.04.2016r. godz. 15.0011.04.2016r.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
15.12.2014r.Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń
zdrowotnych w zakresie wykonywania badań USG/ECHOKARDIOGRAFII
Ogłoszenie o konkursie
Szczegółowe warunki konkursu
Załącznik nr 3 - oferta
22.12.2014r. godz. 10.00

[table “23” not found /]

Konkursy:
Nr sprawyData publikacjiOgłoszenieTerminWyniki
201910.06.2019r.Konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni ul. Floris 16
Ogłoszenie o konkursie
Regulamin
Informacja o ilości_kandydatów w konkursie

Więcej na

25.06.2019r. godz. 12:00Wynik konkursu
K-03/201711.12.2017r.Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie badań diagnostycznych: mikrobiologicznych i laboratoryjnych - realizacja w pakietach
Ogłoszenie
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Zał. Nr 1 - Formularz ofertowy
Zał. Nr 2 - Formularz asort. cenowy (1)
Zał. Nr 3 - Formularz asort. cenowy (2)
Zał. Nr 4 - Oświadczenie ogólne
Zał. Nr 5 - Projekt umowy
Zał. Nr 6 - Oświadczenie
21.12.2017r. godz. 10:15Ogłoszenie wyniku
K-02/201722.11.2017r.Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie badań diagnostycznych: mikrobiologicznych i laboratoryjnych
Ogłoszenie
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Zał. Nr 1 - Formularz ofertowy
Zał. Nr 2 - Formularz asort. cenowy (1)
Zał. Nr 3 - Formularz asort. cenowy (2)
Zał. Nr 4 - Oświadczenie
Zał. Nr 5 - Projekt umowy
Zał. Nr 11 - Oświadczenie (2)
Pytania i odpowiedzi (1)
Ogłoszenie o unieważnieniu

1.12.2017r. godz. 10:00
K-01/2017 26.07.2017r."Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w zakresie kompetencji lekarza POZ w Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bochni przy ul. Floris 16"
OGŁOSZENIE
ZAŁ. Nr 1 do SWKO - FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁ. Nr 2 do SWKO - OŚWIADCZ. Nr 1 o ZAPOZNANIU
ZAŁ. Nr 3 do SWKO - OŚWIADCZ. Nr 2 o DOSTĘPN. DOK.
ZAŁ. Nr 4 do SWKO - OŚWIADCZ. Nr 3 - KONTROLA
ZaŁ. Nr 5 do SWKO - PROJEKT UMOWY
ZAŁ. Nr 6 do SWKO - OŚW. O NIEROZWIĄZ. UMOWY
SWKO
4.08.2017r. godz. 9:15Ogłoszenie wyniku

Nr sprawyData publikacjiOgłoszenieTerminWyniki
201910.06.2019r.Konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni ul. Floris 16
Ogłoszenie o konkursie
Regulamin
Informacja o ilości_kandydatów w konkursie

Więcej na

25.06.2019r. godz. 12:00Wynik konkursu