Oznaczenie sprawy:Data od:Tytuł:Data do:Wyniki
13/ZP/ZO/SPMZOZ/202224.11.2022r.Dostawa szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni, ul. Floris 16
OGŁOSZENIE
WARUNKI ZAMÓWIENIA - WZ -
ZAŁ. Nr 1 do WZ - FORM. ASORT-CEN
ZAŁ. Nr 2 do WZ - OSWIADCZENIE
ZAŁ. Nr 3 do WZ - PROJEKT UMOWY
ZAŁ. Nr 4 do WZ - OŚW. dot. DOPUSZCZ. do obrotu
WYJAŚNIENIA I do WZ
06.12.2022r. godz.10:00OTWARCIE OFERT — INTERNET
INFO O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
08/ZP/ZO/SPMZOZ/202214.06.2022r.Dostawa produktów jednorazowego użytku dla SPM ZOZ w Bochni
OGŁOSZENIE
PRZELICZENIE do ZAŁ. Nr 1 do WZ
WARUNKI ZAMÓWIENIA - WZ -
ZAŁ. Nr 1 - FORMUL. ASORT-CEN
ZAŁ. Nr 2 - OŚWIADCZENIE
ZAŁ. Nr 3 - PROJEKT UMOWY
ODPOWIEDŹ NA PYTANIA
27.06.2022r godz. 10:00INFO O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
01/ZP/ZO/SPMZOZ/202202.03.2022 r.Zabudowanie ściennych urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach Poradni Dziecięcej oraz Poradni Rehabilitacyjnej w SPM ZOZ w Bochni ul. Floris 16

Ogłoszenie

Warunki Zamówienia
Zał. Nr 1 do WZ FORMULARZ ASORT-CENOWY
Zał. Nr 2 do WZ OŚWIADCZENIE
ZAŁ. Nr 3 do WZ - PROJEKT UMOWY
Plan Poradni Dziecięcej
Plan Poradni Rehabilitacyjnej
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi
14.03.2022r. godz.10:00ZAWIAD. ROZSTRZ. POSTEPOWANIA -Inter
15/ZP/L/SPMZOZ/202120.12.2021r.OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ŚRODKA TRWAŁEGO
Kierownik Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni

ogłasza sprzedaż środka trwałego –
rejestratora rozmów telefonicznych FonTel PRI.
Oznaczenie sprawy: 15/ZP/L/SPMZOZ/2021
1. Nazwa i siedziba Sprzedawcy:
Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni
32-700 Bochnia ul. Floris 16 tel. 14 615 36 28
2. Miejsce i termin składania oferty:
Oferty należy składać w terminie do 10 stycznia 2022 r. do godz. 10:00. w
siedzibie SPMZOZ w Bochni 32- 700 Bochnia ul. Floris 16 – Sekretariat ( III-e
piętro pok 39 ) wzgl. przesłać poczta elektroniczną na adres: spmzoz@bochnia.pl.
3. Miejsce, w którym można obejrzeć sprzedawany przedmiot trwały ( po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – 14 615 36 44:
Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni 32-700 Bochnia
ul. Floris 16 III – ie piętro pok. 48
4. Parametry rejestratora w załączeniu.
5. Cena : 7 600 zł brutto z możliwością negocjacji.
6. Oferta powinna zawierać:
• Oferowaną cenę netto i brutto oraz sposób jej zapłaty
• Dane oferenta (imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub
siedziby, nr dowodu osobistego oraz NIP lub Pesel )
• Oświadczenie, że oferent przyjmuje warunki postępowania bez zastrzeżeń
7. Ogłoszenie o sprzedaży oraz wybór najkorzystniejszej oferty bądź brak wyboru oferenta zostanie ogłoszony na stronie internetowej po adresem www.przychodnia-floris.pl w zakładce przetargi
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wykonania wyboru oferty bez podania przyczyny
9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 14 615 36 44 w godz. 10:00 - 12:00
10. Kryterium wyboru oferty będzie oferowana cena. Przedmiot przetargu nabędzie oferent, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę
11. Przekazanie środka trwałego wraz z dokumentami nastąpi po zawiadomieniu o przyjęciu oferty oraz uiszczeniu na konto 65 1090 2053 0000 0001 4719 0724 należytej opłaty wynikającej ze złożonej oferty, w terminie 7 dni od dnia poinformowania oferenta. Dopuszcza się możliwość płatności gotówką w kasie SPMZOZ w dniu przekazania.

Bochnia, dnia 20 grudnia 2021r.

Kierownik SPMZOZ w Bochni

lek. dent. Agnieszka KUBAS


ZAŁ. do OGŁOSZENIA SPRZEDAŻY Fon
10.01.2022r. godz.10:00Protokół likwidacji- brak ofert
07/ZP/ZO/SPMZOZ/202108.06.2021r.Procedura postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy pn. Dostawa produktów jednorazowego dla SPMZOZ w Bochni
22.06.2021. godz. 10:00Informacja o wyborze oferty
15/ZP/K/SPMZOZ/202011.12.2020r.Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie wykonywania badań diagnostycznych dla pacjentów SPMZOZ w Bochni

22.12.2020. godz. 10:00Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu
14/ZP/SPMZOZ/202023.11.2020r.Dostawa odczynników do badań biochemicznych do analizatora biochemicznego VITROS 250
3.12.2020. godz. 10:00
07/ZP/SPMZOZ/202009.11.2020r.Zakup i dostawa szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
24.11.2020. godz. 10:00
05/ZP/SPMZOZ/202012.08.2020r.Dostawa materiałów i wyrobów stomatologicznych i protetycznych
Ogłoszenie
Formularz zał.1.
Formularz przeliczeniowy do zał.1.
Oświadczenie zał.2.
Projekt umowy zał.3.
Warunki postępowania
UWAGA ZMIANA TERMINU (inf1)
Pytania i odpowiedzi (inf2)
Aktualny formularz przeliczeniowy do zał. nr 1a
Aktualny formularz asortymentowy zał.1.

1.09.2020. godz. 10:00Wybór najbardziej korzystnej oferty
04/ZP/SPMZOZ/202012.06.2020r.Dostawa produktów jednorazowego użytku dla SPMZOZ w Bochni
Ogłoszenie
Formularz zał.1.
Formularz przeliczeniowy do zał.1.
Oświadczenie zał.2.
Projekt umowy zał.3.
Warunki postępowania
Pytania i odpowiedzi
24.06.2020. godz. 10:00Wybór najbardziej korzystnej oferty
02/ZP/SPMZOZ/202028.04.2020r.Dostawa produktów do Laboratorium Analitycznego SPMZOZ w Bochni
Ogłoszenie
Formularz ofertowy zał.1.
Oświadczenie zał.2.
Projekt umowy zał.3.
Warunki postępowania
15.05.2020. godz. 10:00Wybór najbardziej korzystnej oferty