Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni powstał 1 września 1999 roku w wyniku wydzielenia go ze struktur

Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital Powiatowy w Bochni. Obszarem działania SPM ZOZ jest teren administracyjny Gminy i Miasta Bochni

oraz miejscowości: Brzeźnica, Słomka, Krzyżanowice, Gorzów, Krzeczów.

Organem założycielskim dla SPM ZOZ jest Gmina Miasta Bochnia, a organem nadzorczym – Burmistrz Miasta Bochnia. Organem opiniodawczym i doradczym jest Rada Społeczna powoływana przez Radę Miejską i składa się z 10 osób wśród których jest przedstawiciel Burmistrza, Wojewody oraz 8 przedstawicieli samorządu terytorialnego. Kadencja Rady trwa 4 lata i jest to praca społeczna.

Nasza siedziba

Siedzibą SPM ZOZ jest budynek trzykondygnacyjny z użytkowanymi piwnicami o konstrukcji murowanej, posiadający powierzchnię użytkową wynoszącą 1 485,80 m2. Ponadto SPM ZOZ dysponuje pomieszczeniami o powierzchni użytkowej 101 m2 na Oś. Niepodległości przy ul. Gen. T. Jakubowskiego, w których funkcjonują gabinety poradni dziecięcej. W 2005 roku SPM ZOZ poczynił, ze skutkiem pozytywnym, starania o pozyskanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Dzięki pozyskanym środkom finansowym w 2006 roku wykonano

 • Rozbudowę budynku o nowy segment mieszczący poradnię dziecięcą wraz z przebudową istniejącej części tej poradni – powierzchnia użytkowa 126,5 m2.
 • Wymianę stolarki okiennej.
 • Wymianę sieci centralnego ogrzewania i wodno – kanalizacyjnej.
 • Wymianę grzejników żeliwnych na grzejniki posiadające atest stosowania w zakładach opieki zdrowotnej.
 • Roboty ziemne wokół budynku umożliwiające wykorzystanie pomieszczeń piwnicznych dla funkcjonowania w nich poradni rehabilitacyjnej

Od czasu powstania SPM ZOZ stale prowadzi prace podnoszące standardy pomieszczeń, uzupełnia się wyposażenie medyczne gabinetów lekarskich i innych gabinetów funkcjonalnych. W poradniach specjalistycznych wymieniono sprzęt na spełniający wymagania współczesnej medycyny.

Dla poprawienia funkcjonalności obiektu w maju 2010 roku rozpoczęto remont dachu wraz z wykonaniem jego ocieplenia.

„Zdrowie to nie tylko brak choroby czy niepełnosprawności, ale stan pełnego fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu”

Światowa Organizacja Zdrowia

Jednostka działa na podstawie

 1. Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 19991r. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.),
 2. Statutu zatwierdzonego Uchwałą Nr VII/68/99 z dnia 25 marca 1999r. Rady Miasta Bochnia
 3. Wpisu do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego – Nr wpisu R–WN/0612
 4. Wpisu do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego – 0000007275

Dokumenty regulujące prace SPM ZOZ

 1. Regulamin porządkowy
 2. Regulamin pracy
 3. Regulamin wynagradzania