Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (Dz.U. 2020r., poz 1395 z późn. zm.)

1. Teleporady udzielane są od poniedziałku do piątku.

2. Rejestracja w celu odbycia teleporady odbywa się w godz. pracy przychodni tj. od 7:30 do 18:00

3. Teleporady udzielane są w formie rozmowy telefonicznej.

4. Podczas rezerwacji teleporady, pacjent otrzymuje informacje o dniu i godzinie, kiedy lekarz/pielęgniarka/położna zadzwoni. Rejestracja na  teleporadę jest możliwa:

– osobiście lub przez osobę trzecią w Przychodni.

– telefonicznie pod numerem telefonu: 14 615 36 31, 14 615 36 37, 14 615 36 59

– internetowo logując się na stronę: Strona główna – eRejestracja SPMZOZ w Bochni (erejestracja-24.pl)

5. Osoba udzielająca teleporady oddzwoni do pacjenta na wskazany podczas rejestracji numer telefonu, w przypadku braku kontaktu rejestracja przychodni podejmuje trzykrotną próbę kontaktu z pacjentem w odstępach co najmniej 5 minutowych. Po trzeciej nieudanej próbie teleporada zostaje anulowana.

6. Obowiązkiem osoby udzielającej teleporadę jest: potwierdzenie tożsamości pacjenta na podstawie danych: nazwiska i imienia, daty urodzenia, płci, adresu miejsca zamieszkania, nr PESEL (w przypadku noworodka nr PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość) oraz na podstawie danych wskazanych w dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru. Teleporadę przeprowadza się w sposób gwarantujący zachowanie poufności.

7. Pacjent jest zobowiązany do przekazywania podczas teleporady prawdziwych i wyczerpujących informacji o swoim stanie zdrowia.

8. W trakcie teleporady może zaistnieć sytuacja gdy z uwagi na stan zdrowia pacjenta konieczne będzie przeprowadzenie badania fizykalnego/wywiadu lub przeprowadzenie dodatkowych badań. Pacjent otrzyma wówczas stosowne dyspozycje.

9. Osoba przeprowadzająca teleporadę dokonuje adnotacji w dokumentacji medycznej o realizacji świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.

10. Osoba udzielająca teleporady pacjentowi , odnotowuje w jego indywidualnej dokumentacji medycznej wyłącznie niezbędne informacje medyczne przewidziane przepisami prawa.

11. Teleporada nie może odbyć się, jeśli pacjent zgłasza chęć odbycia wizyty bezpośrednio w gabinecie lekarza/pielęgniarki/położnej POZ, a także gdy świadczenie medyczne ma związek z:

– pacjentem, który nie ma ukończonego 2 r.ż. w sytuacji zakażenia lub podejrzenia o zakażenie SARS-CoV-2

w związku z wizytą pierwszorazową realizowaną przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, wskazanych w deklaracji wyboru

w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów

w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej

u dzieci do 6. roku życia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego

12. W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia Pacjent powinien niezwłocznie zgłosić się do najbliższej placówki medycznej lub skontaktować się z numerem alarmowym 112. 

Instrukcja o sposobie realizacji  e-recepta- E-recepta | Pacjent

Instrukcja o sposobie realizacji  e-skierowanie- E-skierowanie | Pacjent

Instrukcja o sposobie realizacji  e-zlecenie-

Instrukcja o sposobie założenia e-konto-  e-PUAP_instukcja.pdf (ncn.gov.pl)