Nazwa projektu grantowego:

      ” Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Projekt medyczny 3.

Wsparcie grantowe placówek POZ”

W dniu 25 sierpnia 2022 r. została zawarta umowa partnerska pomiędzy Województwem Małopolskim- Grantodawcą, a Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładem Opieki Zdrowotnej w Bochni z siedzibą ul. Floris 16, 32-700 Bochnia- Grantobiorcą na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Medyczny 3” planowanego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie, typ projektu H.

W ramach tego projektu SPMZOZ w Bochni dla zapewnienia świadczeń zdrowotnych w trakcie pandemii pozwalające na ochronę zdrowia, zachowania życia oraz zwiększenia bezpieczeństwa personelu doposaży:

  1. Stanowiska pracy personelu medycznego oraz pozostałych pracowników placówki w środki ochrony indywidualnej ( kombinezony ochronne, maseczki jednorazowe, rękawiczki jednorazowe, filtry do spirometru).
  2. W środki do dezynfekcji sprzętu i pomieszczeń ( autoklaw, lampy bakteriobójcze, pojemniki i worki na odpady, środki dezynfekcyjne, czujniki do automatycznego pomiaru temperatury).
  3. W niezbędny sprzęt medyczny ( aparaty do EKG, aparaty do mierzenia ciśnienia)

Okres realizacji projektu od 1 lipca 2022 r. ( data publikacji na stronie Grantodawcy Listy Rankingowej) do 31 października 2022 r.

Całkowite koszty kwalifikowane projektu: 95 988,24 złotych, w tym:

  • Kwota dofinansowania dla SPMZOZ w Bochni: 81 590.00 złotych
  • Wkład własny SPMZOZ w Bochni: 14 398,24 złotych

 

 

Projekt logo

W 2005 roku SPM ZOZ poczynił, ze skutkiem pozytywnym, starania o pozyskanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Dzięki pozyskanym środkom finansowym w 2006 roku wykonano:

  1. Rozbudowę budynku o nowy segment mieszczący poradnię dziecięcą wraz z przebudową istniejącej części tej poradni – powierzchnia użytkowa 126,5 m2.
  2. Wymianę stolarki okiennej.
  3. Wymianę sieci centralnego ogrzewania i wodno – kanalizacyjnej.
  4. Wymianę grzejników żeliwnych na grzejniki posiadające atest stosowania w zakładach opieki zdrowotnej.
  5. Roboty ziemne wokół budynku umożliwiające wykorzystanie pomieszczeń piwnicznych dla funkcjonowania w nich poradni rehabilitacyjnej.